Pravidla bezpečnosti

Pravidla bezpečnosti a provozu v Lezci.com, z.s. pro rok 2022/2023

1.  Účastník lezení je oprávněn se účastnit kroužku lezení jen ve zcela dobrém zdravotním stavu. Všechna trvalá, nebo dočasná zdravotní omezení, ale i momentální indispozice je povinen hlásit instruktorovi.

 

2.  Na první hodině lezení je účastník lezení řádně poučen o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se při výuce nebo v přímé souvislosti s ní účastní.

 

3.  Doporučujeme sjednat si pojištění pro případ škody na zdraví.

 

4.  Účastník lezení je povinen každý úraz během konání kroužku lezení hlásit bezprostředně instruktorovi.

 

5.  Účastník lezení může být vyloučen z kroužku pro nevhodné chování, které je v rozporu se zásadami a pravidly výuky. V prvním případě porušení kázně budou rodiče informování o daném přestupku. Pakliže se chování nezlepší, bude účastník lezení vyloučen z kroužku a to bez možnosti vrácení zaplacených poplatků. V případě hrubého porušení pravidel, může být žák vyloučen s okamžitou platností. 

 

6.  Účastník lezení může být vyřazen z kroužku lezení pro nezvládnutí programu výuky, které je zapříčiněno špatným fyzickým nebo psychickým stavem.

 

7.  Při příchodu na stanoviště, nevykonávají účastníci lezení žádnou činnost až do příchodu instruktora.

 

8.  Účastník lezení je plně odpovědný za vlastní vybavení (sedák, karabiny apod.) a jeho způsobilost k použití.

 

9.  Zjistí-li účastník lezení nezpůsobilost jakéhokoliv vybavení je povinen to neprodleně nahlásit instruktorovi.

 

10. Úcastníci lezení jsou povinni se řídit metodickými doporučeními prezentovanými instruktory. Jiné postupy nejsou dovolené. Instruktoři se řídí metodickými doporučeními Českého horolezeckého svazu.

 

11. Veškeré materiály (foto, video apod.) pořízené během kroužku, je možné použít pro potřeby spolku Lezci.com, z.s. (prezentace, nástěnky apod.) a webu www.lezci.com.

 

12. Každý účastník lezení je povinen mít zaplacené členské příspěvky do DDM Větrník, dále poplatek na provoz tréninků a členské příspěvky do spolku Lezci.com, z.s.  Pro rok 2022/2023 činí příspěvky 3300,-Kč pro DDM Větrník. Tato částka se platí na účet DDM spolu s variabilním symbolem. Poplatek na provoz spolku činí pro rok 2022/2023  1400,- Kč (poplatek přebírá PhDr. Kupr Jaroslav, Ph.D. a je povinen na něj vystavit doklad - tato částka se platí na účet 2000479743/2010 - do poznámky uveďte jméno dítěte). Celkově jsou tedy náklady na lezení 4700,- Kč na celý školní rok. V poplatku na provoz spolku jsou zahrnuty členské příspěvky (200,-Kč/rok) a legitimace ČHS (100,-Kč/rok). Vzhledem k navýšení ceny ČHS u kategorie studentů 18+ (500,-Kč) je nutné doplacení rozdílu ceny ČHS (400,-Kč).

 

13. Poplatky musí být zaplaceny nejpozději do 21. 10. 2022. Pakliže nebude zaplacen poplatek v plném rozsahu do tohoto data, znamená to okamžité ukončení činnosti lezce.  

 

14. Na první oddílovou schůzku vítáme všechny rodiče. Budou vysvětlena pravidla fungování oddílu na rok 2022/2023.

 

15. Protože je lezení specifický druh lidské činnosti, dáváme možnost obou stranám (rodičům i spolku) odstoupit od vzájemného partnerství do konce října 2022. Nebude-li dítě spokojeno s probíháním tréninků, může při navrácení všech oddílových poplatků ukončit činnost. Totéž platí pro stranu oddílu. Nebude-li oddíl spokojen s činností žáka, může také ukončit spolupráci (rovněž platí návrat plné oddílové platby do konce října 2022).

 

16. V termínu leden-únor 2023 budou probíhat „zkoušky lezení“. Po úspěšném složení „zkoušek“ dostane každý člen legitimaci ČHS (Český horolezecký svaz). Cena legitimace ČHS je zahrnuta v oddílovém poplatku. Bez úspěšně složených zkoušek a legitimace ČHS nebude možné s oddílem jezdit na závody a na jiné výjezdové akce (skalky, tábor apod.)

 

VEŠKERÉ INFORMACE OHLEDNĚ PROVOZU KROUŽKU, LEZENÍ, VÝLETŮ APOD. BUDOU VÝHRADNĚ NA WWW.LEZCI.COM