Přihláška

Pravidla bezpečnosti a provozu v HO Větrník pro rok 2016/2017

1.  Žák (lezec) je oprávněn se účastnit kroužku lezení jen ve zcela dobrém zdravotním stavu. Všechna trvalá, nebo dočasná zdravotní omezení, ale i momentální indispozice je povinen hlásit instruktorovi.

 

2.  Na první hodině lezení je žák řádně poučen o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se při výuce nebo v přímé souvislosti s ní účastní.

 

3.  Doporučujeme sjednat si pojištění pro případ škody na zdraví.

 

4.  Žák je povinen každý úraz během konání kroužku lezení hlásit bezprostředně instruktorovi.

 

5.  Žák může být vyloučen z kroužku pro nevhodné chování, které je v rozporu se zásadami a pravidly výuky. V prvním případě porušení kázně budou rodiče informování o daném přestupku. Pakliže se chování nezlepší, bude žák vyloučen z kroužku a to bez možnosti vrácení zaplacených poplatků. V případě hrubého porušení pravidel, může být žák vyloučen s okamžitou platností. 

 

6.  Žák může být vyřazen z kroužku lezení pro nezvládnutí programu výuky, které je zapříčiněno špatným fyzickým nebo psychickým stavem.

 

7.  Při příchodu na stanoviště, nevykonávají žáci žádnou činnost až do příchodu instruktora.

 

8.  Žák je plně odpovědný za vlastní vybavení (sedák, karabiny apod.) a jeho způsobilost k použití.

 

9.  Zjistí-li žák nezpůsobilost jakéhokoliv vybavení je povinen to neprodleně nahlásit instruktorovi.

 

10. Veškeré materiály (foto, video apod.) pořízené během kroužku, je možné použít pro potřeby HO Větrník (prezentace, nástěnky apod.) a webu www.lezci.com.

 

11. Každý účastník lezení je povinen mít zaplacené členské příspěvky do DDM Větrník i do pokladny HO Větrník (poplatek za HO Větrník přebírá Mgr. Kupr Jaroslav, Ph.D. a je povinen na něj vystavit příjmový doklad). Pro rok 2016/2017 činí příspěvky 1750,- pro DDM Větrník. Tato částka se platí na účet DDM spolu s variabilním symbolem. Poplatek do oddílu HO Větrník činí pro rok 2016/2017 1200,-  Kč. Tato částka se platí na účet 2000479743/2010. Do poznámky pro příjemce je nutno uvést jméno dítěte a den lezení (George Novák – pondělí).

 

12. Poplatky musí být zaplaceny nejpozději do 21. 10. 2016. Pakliže nebude zaplacen poplatek v plném rozsahu do tohoto data, znamená to okamžité ukončení činnosti lezce.  

 

13. Na první oddílovou schůzku vítáme všechny rodiče. Budou vysvětlena pravidla fungování oddílu na rok 2016/2017.

 

14. Každý člen oddílu má povinnost se registrovat na http://lezci.com/ho-vetrnik/prihlaska/ a to během prvního týdne činnosti v oddíle.

 

15. Protože je lezení specifický druh lidské činnosti, dáváme možnost obou stranám (rodičům i oddílu) odstoupit od vzájemného partnerství do konce října 2016. Nebude-li dítě spokojeno s probíháním tréninků, může při navrácení všech oddílových poplatků ukončit činnost. Totéž platí pro stranu oddílu. Nebude-li oddíl spokojen s činností žáka, může také ukončit spolupráci (rovněž platí návrat plné oddílové platby do konce října 2016).

 

16. V termínu leden-únor 2017 budou probíhat „zkoušky lezení“. Po úspěšném složení „zkoušek“ dostane každý člen legitimaci ČHS ( Český horolezecký svaz ). Cena legitimace ČHS je zahrnuta v oddílovém poplatku. Bez úspěšně složených zkoušek a legitimace ČHS nebude možné s oddílem jezdit na závody a na jiné výjezdové akce (skalky, tábor apod.)

 

17. Termín letního tábora pro rok 2017 bude oznámen do konce listopadu 2016.   

 

VEŠKERÉ INFORMACE OHLEDNĚ PROVOZU KROUŽKU, LEZENÍ, VÝLETŮ APOD. BUDOU VÝHRADNĚ NA WWW.LEZCI.COM


 Souhlasím s pravidly HO Větrník