Přihláška

Pravidla bezpečnosti a provozu v Lezci.com, z.s. pro rok 2018/2019

1.  Žák (lezec) je oprávněn se účastnit kroužku lezení jen ve zcela dobrém zdravotním stavu. Všechna trvalá, nebo dočasná zdravotní omezení, ale i momentální indispozice je povinen hlásit instruktorovi.

 

2.  Na první hodině lezení je žák řádně poučen o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se při výuce nebo v přímé souvislosti s ní účastní.

 

3.  Doporučujeme sjednat si pojištění pro případ škody na zdraví.

 

4.  Žák je povinen každý úraz během konání kroužku lezení hlásit bezprostředně instruktorovi.

 

5.  Žák může být vyloučen z kroužku pro nevhodné chování, které je v rozporu se zásadami a pravidly výuky. V prvním případě porušení kázně budou rodiče informování o daném přestupku. Pakliže se chování nezlepší, bude žák vyloučen z kroužku a to bez možnosti vrácení zaplacených poplatků. V případě hrubého porušení pravidel, může být žák vyloučen s okamžitou platností. 

 

6.  Žák může být vyřazen z kroužku lezení pro nezvládnutí programu výuky, které je zapříčiněno špatným fyzickým nebo psychickým stavem.

 

7.  Při příchodu na stanoviště, nevykonávají žáci žádnou činnost až do příchodu instruktora.

 

8.  Žák je plně odpovědný za vlastní vybavení (sedák, karabiny apod.) a jeho způsobilost k použití.

 

9.  Zjistí-li žák nezpůsobilost jakéhokoliv vybavení je povinen to neprodleně nahlásit instruktorovi.

 

10. Veškeré materiály (foto, video apod.) pořízené během kroužku, je možné použít pro potřeby spolku Lezci.com, z.s. (prezentace, nástěnky apod.) a webu www.lezci.com.

 

11. Každý účastník lezení je povinen mít zaplacené členské příspěvky do DDM Větrník, dále poplatek na provoz tréninků a členské příspěvky do spolku Lezci.com, z.s.  Pro rok 2018/2019 činí příspěvky 1750,- pro DDM Větrník. Tato částka se platí na účet DDM spolu s variabilním symbolem. Poplatek na provoz tréninků činí pro rok 2018/2019  1250,-  Kč (poplatek přebírá PhDr. Kupr Jaroslav, Ph.D. a je povinen na něj vystavit fakturu - tato částka se platí na účet 2000479743/2010 - do poznámky uveďte jméno dítěte). Celkově jsou tedy náklady na lezení 3000,- Kč na celý školní rok.

 

12. Poplatky musí být zaplaceny nejpozději do 20. 10. 2018. Pakliže nebude zaplacen poplatek v plném rozsahu do tohoto data, znamená to okamžité ukončení činnosti lezce.  

 

13. Na první oddílovou schůzku vítáme všechny rodiče. Budou vysvětlena pravidla fungování oddílu na rok 2018/2019.

 

14. Protože je lezení specifický druh lidské činnosti, dáváme možnost obou stranám (rodičům i spolku) odstoupit od vzájemného partnerství do konce října 2018. Nebude-li dítě spokojeno s probíháním tréninků, může při navrácení všech oddílových poplatků ukončit činnost. Totéž platí pro stranu oddílu. Nebude-li oddíl spokojen s činností žáka, může také ukončit spolupráci (rovněž platí návrat plné oddílové platby do konce října 2018).

 

15. V termínu leden-únor 2019 budou probíhat „zkoušky lezení“. Po úspěšném složení „zkoušek“ dostane každý člen legitimaci ČHS (Český horolezecký svaz). Cena legitimace ČHS je zahrnuta v oddílovém poplatku. Bez úspěšně složených zkoušek a legitimace ČHS nebude možné s oddílem jezdit na závody a na jiné výjezdové akce (skalky, tábor apod.)

 

VEŠKERÉ INFORMACE OHLEDNĚ PROVOZU KROUŽKU, LEZENÍ, VÝLETŮ APOD. BUDOU VÝHRADNĚ NA WWW.LEZCI.COM


 Souhlasím s pravidly HO Větrník